Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ừải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ đại hội là một mốc son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng và cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thẳng lợi vĩ đại mà Nhân dân ta đã giành được ứong hơn bảy thập kỷ qua đều bắt nguôn sâu xa từ việc Đảng ta nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chi Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo phù họp với thực tiễn đất nước và xu thế thời đại.
TAILIEUTUYENTRUYEN.pdf
CHI BỘ BỆNH VIỆN QUẬN


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí