Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển” xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ là: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động Hội; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn; tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trực tiếp thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn; tham gia xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Đính kèm: /ĐỀ CƯƠNG 2216.pdf


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí