Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện công căn số 379-CV/BTGQU ngày 13 tháng 12 năm 2022 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị làn thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chi bộ bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 cho toàn thể đảng viên Chi bộ với mục đích giúp cán bộ, đảng viên trong bệnh viện nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị, công việc từng cá nhân đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng và hiệu quả. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong cán bộ đảng viên tại đơn vị và tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Ngày 10/01/2023 đồng chí Võ Văn Thành- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chí trị quận Tân Phú đã báo cáo và giới thiệu cho đảng viên Chi bộ bệnh viện về một số nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII gồm:

+ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”;

+ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”;

+ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

+ Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, kết thúc Hội nghị các đảng viên Chi bộ hiểu thêm những chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta. Thực hiện tuyên truyền đến toàn thể nhân viên bệnh viện thực hiện.

 

 CHI BỘ BỆNH VIỆN QUẬN  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí