Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2023

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ công văn số 10339/TB-SYT ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2023 như sau (Đính kèm công văn thông báo)

Về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2023


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí